info@freinetdebontespecht.be  |  051 20 63 40
Follow us :-

settings

Een setting is een werkstuk dat de leerling maakt rond een zelfgekozen thema. Dat kan een presentatie zijn, een collage, een spel … Het thema of de onderzoeksvraag wordt door de mentor (en eventuele vakleerkrachten) goedgekeurd en er hangen ook een aantal voorwaarden aan vast. De leerling krijgt een overzicht met een aantal leerplandoelen per vakcluster. Per cluster moét de leerling 3 leerplandoelen behandeld hebben in zijn werkstuk. Hij moet met andere woorden die doelen hebben behaald om te ‘slagen’ voor zijn setting. Dat zorgt ervoor dat de leerling het leerplan leert kennen en dat de leerling ook een grotere verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen project.